കലാരൂപങ്ങള്‍വൈവിദ്ധ്യമേറിയതാണ് കേരളസംസ്കാരം. വിവിധ ജാതിമതങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ആരാധനയും ആചാരവുമായും ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കലാരൂപങ്ങള്‍ ഇവിടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേരളം തനതു കലകള്‍ക്ക് പ്രസിദ്ധമാണ്.  

ഈ ആശയത്തെ മഹാകവി വൈലോപ്പിള്ളി ഇങ്ങനെ ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു:

"നാനാജാതി മതങ്ങള്‍ക്കേകം
നാകം തീര്‍ത്തൊരു കേരളമേ
തമ്മില്‍ തീണ്ടാതവയെപ്പലപല
താവളമേകിയിരുത്തീ നീ
നെല്ലും മോരും കല്ലും കൊണ്ടേ
നെയ്തു നീ പൊതു സംസ്കാരം"


സാംസ്‌കാരിക വാർത്തകൾ

  • കമുകറ സ്‌മൃതി ഭാരത്‌ ഭവനില്‍

    കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ സാംസ്‌കാരിക വിനിമയ കേന്ദ്രമായ ഭാരത്‌ ഭവനും, കമുകറ ഫൗണ്ടേഷനും സംയുക്തമായാണ്‌ കമുകറ സ്‌മൃതി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്‌.