വീഡിയോ ഗാലറിസാംസ്‌കാരിക വാർത്തകൾ

  • കമുകറ സ്‌മൃതി ഭാരത്‌ ഭവനില്‍

    കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ സാംസ്‌കാരിക വിനിമയ കേന്ദ്രമായ ഭാരത്‌ ഭവനും, കമുകറ ഫൗണ്ടേഷനും സംയുക്തമായാണ്‌ കമുകറ സ്‌മൃതി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്‌.